Bez kategorii

OFERTA

 
Sprawozdania finansowe   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Łużnej  za rok 2018
zawierające bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informację dodatkową,
zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  
Centrum Usług Wspólnych w Łużnej pod linkiem