„Szkolny konkurs plastyczny „Energia wokół nas” dla uczniów klas 4 – 8”

I. Organizator konkursu: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Łużnej;

Konkurs plastyczny „Energia wokół nas” organizowany jest w ramach projektu „Szkoła z pomysłem” – projekt dofinansowany z Fundacji PGE

II. Cele konkursu:
• poszerzenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz ich zastosowaniu;
• rozbudzenie wśród dzieci potrzeby ochrony przyrody;
• rozwijanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych;
• rozwijanie kreatywności uczniów, poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych;
• pobudzenie twórczej wyobraźni oraz wrażliwości artystycznej;
• umożliwienie uczniom prezentacji swoich uzdolnień.

III. Przebieg konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Łużnej.
2. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria 1 – uczniowie klas 4-6 „Energia wokół nas”
• Tematem jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu lub makiety związanej z odnawialnymi źródłami energii.
• Plakat należy wykonać indywidualnie, na papierze, dowolną płaską techniką plastyczną w formacie A3.
• Makietę można wykonać indywidualnie, jednak dopuszcza się formę grupową/klasową. W przypadku formy klasowej należy wykonać 2 makiety na klasę.

Kategoria 2 – uczniowie klas 7- 8 „Sposoby oszczędzania energii w domu”


• Tematem jest wykonanie ulotki informacyjnej dotyczącej sposobów oszczędzania energii w gospodarstwie, przy wykorzystaniu grafiki komputerowej
• Ulotka powinna zawierać element rachunkowy (np. obliczanie zużycia energii elektrycznej, koszty eksploatacji urządzeń elektrycznych, koszty ogrzewania).
• Pracę należy wykonać indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.

3. Prace plastyczne muszą być podpisane na odwrocie. Podpis powinien zawierać: imię i nazwisko autora pracy oraz numer klasy.
4. Wykonane prace należy przekazać organizatorom konkursu do dnia 26.11.2021 r.

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu:
Komisja Konkursowa dokona oceny prac według ustalonych kategorii wiekowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
• walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne,
• interpretacja i nawiązanie do tematu,
• pomysłowość, kreatywność i oryginalność,
• przejrzystość i zwięzłość kompozycji,
• umiejętności graficzne i kolorystyczne.
W kategorii I komisja rozpatrzy oddzielnie plakaty i makiety z uwzględnieniem prac indywidualnych i zbiorowych.
Ważnym kryterium podczas oceny prac będzie samodzielność wykonania. Prace niesamodzielne nie będą zakwalifikowane na konkurs. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 6 grudnia 2021 r. Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia.

V. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Przekazanie prac konkursowych oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem do nich praw autorskich na rzecz organizatora na zasadzie niewyłącznej – podstawa: art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, w Internecie oraz prezentacji na wystawach.
4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż przekazane prace zostały wykonane przez autora pracy i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
5. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, określane jako „RODO”).

Mamy nadzieję, że akcja promująca czytelnictwo również za rok spotka się z tak dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem.