Projekt pn. “Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”

PROJEKT
pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”
nr RPMP.10.01.03-12-0411/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

  • Projekt jest realizowany przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, w partnerstwie
    z Gminami: Gmina Korzenna, Gmina Łużna, Gmina Uście Gorlickie, Gmina Ropa, Gmina Gorlice, Miasto Gorlice, Gmina Bobowa, Gmina Moszczenica

Głównym celem projektu jest:

– podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, rozwinięcie właściwych umiejętności niezbędnych na rynku pracy dzięki realizacji zajęć rozwijających i wyrównawczych oraz kompleksowe wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

– zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

Dodatkowymi działaniami będzie:

– wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup pomocy dydaktycznych,

– wyposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK,

– utworzenie pracowni międzyszkolnej

  • W ramach Projektu:

    a) organizację zajęć rozwijających u uczniów – uczestników Projektu kompetencji kluczowych i umiejętności
        uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy:

– zajęcia z fizyki,

– zajęcia z chemii,

– zajęcia z języka angielskiego,

– zajęcia z matematyki,

        b) organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów – uczestników Projektu ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
            i edukacyjnymi (SPE):

– zajęcia logopedyczne,

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

– zajęcia z psychologiem

        c) wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli – rozwój kompetencji nauczycieli – uczestników Projektu przez kursy,
            szkolenia.

Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej

1_OGŁOSZENIE do rekrutacji ZGZG na rok szkolny 2022-2023

Pobierz plik
.

2_Regulamin Projektu

Pobierz plik
.

3_Regulamin Rekrutacji Uczniów

Pobierz plik
.

4_Załącznik 2a – Formularz zgłoszeniowy ucznia

Pobierz plik
.

5_Załącznik 2b – Lista zaplanowanych zajęć - Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych

Pobierz plik
.

6_Załącznik 2c – Formularz zgłoszenia na zajęcia ucznia ze specjalnymi potrzebami

Pobierz plik
.

7_Załącznik 2d – Lista zaplanowanych zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi

Pobierz plik
.